Chưa nhập họ tên người được cấp chứng chỉ/văn bằng
Chưa nhập số hiệu hoặc số vào sổ của chứng chỉ/văn bằng

 Thông tin chứng chỉ/văn bằng có số hiệu/số vào sổ VBCC

Loại
Cấp cho
Ngày sinh
Nơi sinh
Ngày cấp
Người ký
Số hiệu
Số vào sổ